Prośba o wsparcie jednostek OSP z gminy Jaśliska

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej zwracają się z prośbą wsparcia finansowego i materialnego.

Celem apelu jest :

- pozyskanie środków finansowych na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego Ford Transit z napędem 4x4 i dopuszczalną masą całkowitą do 3,5t – koszt zakupu to około 220 tyś. zł.,

- pozyskanie środków finansowych na rozbudowę i remont remizy w Jaśliskach oraz w Posadzie Jaśliskiej - szacunkowy łączny koszt rozbudowy i remontu to 300 tyś. zł.,

- pozyskanie materiałów budowlanych na rozbudowę o jedno miejsce garażowe i remont remizy zarówno w Jaśliskach jak i w Posadzie Jaśliskiej – potrzebne są m.in. cement, pustaki, blacha na pokrycie, materiały na zbrojenie, piasek, okna, drzwi i wszelkie inne materiały niezbędne do rozbudowy i remontu,

- pozyskanie w formie nieodpłatnego przekazania lekkiego samochodu ratowniczego jak np. Renault Mascott lub Tarpan Honker 4x4

W sytuacji pozyskania materiałów budowlanych strażacy ochotnicy podejmą się (pod nadzorem osób uprawnionych i po uzyskaniu pozwolenia na budowę) rozbudowy i remontu remiz tak, aby ograniczyć koszty.

Koszt planowanych przedsięwzięć jest spory, więc zgromadzone środki pieniężne posłużą nam na zapewnienie wkładu własnego przy składaniu wniosków o dotację w ramach programów krajowych i unijnych.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA RACHUNKI BANKOWE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach, Jaśliska 30, 38-485 Jaśliska,
nr rachunku bankowego 89 8642 1096 2010 9607 4736 0007 PBS o/Dukla,

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej, Posada Jaśliska 90b, 38-485 Jaśliska,
nr rachunku bankowego 25 8642 1096 2010 9602 6009 0001 PBS o/Dukla.

Istnieje również możliwość przekazywania 1% podatku wpisując w PIT KRS 0000116212, a w celach szczegółowych: Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach lub Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej.

Pomimo podania dwóch rachunków bankowych - oddzielnie dla każdej jednostki – wynika to ze względów formalnych – OSP będą wspólnie dysponować zgromadzonymi środkami jak i przekazanymi materiałami budowlanymi, tak aby je jak najefektywniej wykorzystać do realizacji powyższych celów.

CHARAKTERYSTYKA GMINY I OSP W ODNIESIENIU DO POTRZEB

1) Położenie gminy

Gmina Jaśliska w ujęciu administracyjnym położona jest w powiecie krośnieńskim województwa podkarpackiego i bezpośrednio graniczy ze Słowacją (na terenie gminy znajduje się drogowe przejście graniczne Czeremcha - Čertižné). Okoliczne gminy to: Gmina Komańcza, Gmina Dukla oraz Gmina Rymanów.

2) Krótka charakterystyka gminy

Gmina liczy około 9,9 tyś. ha powierzchni – jest to trzecia co do wielkości obszaru gmina w powiecie krośnieńskim z dużą przewagą terenów leśnych - 6,4 tyś. ha, użytki zielone – 1,68 tyś. ha, grunty orne 1,3 tyś. ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - 34 ha, grunty rolne zabudowane - 30 ha.

Ze względu na liczbę mieszkańców jest jedną z najmniejszych gmin w Polsce liczy bowiem 2092 mieszkańców. Zabudowa na terenie gminy, (a w szczególności w Jaśliskach) w większości jest stara i drewniana.

W odniesieniu do chronionego środowiska jest gminą w której na całym obszarze wyznaczono różnorodne formy ochrony przyrody. Znajduje się tu: Jaśliski Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000 - Ostoja Jaśliska, Rezerwat Przełom Jasiołki, Rezerwat Kamień Nad Jaśliskami i Rezerwat Źródliska Jasiołki – są to tereny bardzo cenne przyrodniczo wymagające wyjątkowej dbałości o bezpieczeństwo tych terenów.

3) Opis stanu zabezpieczenia sił i środków przeznaczonych do reagowania w sytuacjach kryzysowych

a) Jednostki OSP w Gminie Jaśliska

Na terenie Gminy Jaśliska funkcjonują jedynie dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i są to:
- OSP Jaśliska, która dysponuje obecnie jednym stanowiskiem garażowym na samochód pożarniczy (w trakcie przygotowań jest już projekt budowlany na rozbudowę remizy w 2015 r.) oraz jednym samochodem. Jednostka posiada obecnie wysłużony już, średni samochód pożarniczy STAR 266 z 1985 r. Samochód ten posiada jedynie 2 miejsca dla strażaków (kierowca i pasażer) oraz bardzo małe schowki na sprzęt.

W 2013 roku OSP Jaśliska, korzystając z dotacji SPPW i środków własnych zakupiła 3 dwuosobowe pojazdy typu quad, które umożliwiają szybką reakcję przy pożarach łąk w trudnym terenie górskim.

Obecnie jednostka posiada Jednostkę Operacyjno Techniczną w skład której wchodzi 14 druhów, przeszkolonych do działań ratowniczo – gaśniczych, a miejsc w samochodzie mamy 2 i tylu może pojechać do działań ratowniczo gaśniczych – pojazdy typu quad mieszczą razem 6 osób.

- OSP Posada Jaśliska, która dysponuje obecnie jednym stanowiskiem garażowym na samochód pożarniczy (w trakcie przygotowań jest już projekt budowlany na rozbudowę remizy w 2015 r.) oraz jednym samochodem. Jednostka posiada obecnie wysłużony już, średni samochód pożarniczy STAR 266 z 1981 r. Samochód ten posiada 7 miejsc dla strażaków i niewielkie schowki na sprzęt.

Obecnie jednostka posiada Jednostkę Operacyjno-Techniczną w skład której wchodzi 16 druhów, przeszkolonych do działań ratowniczo – gaśniczych.

b) Odległości od innych jednostek straży pożarnej

– najbliższa jednostka PSP Krosno – 38 km – szacunkowy czas przybycia na miejsce od chwili alarmu, przy bardzo dobrych warunkach drogowych to około 40 minut.

– najbliższa jednostka OSP należąca do KRSG z terenu sąsiedniej Gminy Rymanów (OSP Rymanów) – 18 km – szacunkowy czas przybycia na miejsce od chwili alarmu, przy bardzo dobrych warunkach drogowych i gotowości jednostki to około 30 minut.

– najbliższa jednostka OSP należąca do KRSG z terenu sąsiedniej Gminy Dukla (OSP Dukla) – 18 km – szacunkowy czas przybycia na miejsce od chwili alarmu, przy bardzo dobrych warunkach drogowych i gotowości jednostki to około 30 minut.

4) Opis potrzeb gminy w odniesieniu do zagrożeń

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są pierwszą linią reagowania w miejscu wystąpienia klęski żywiołowej, zagrożenia ekologicznego (m.in. przy wypadkach drogowych) na powierzchni około 99 km2, gdzie cała powierzchnia obszaru działania to tereny cenne przyrodniczo objęte różnymi formami ochrony. Teren ten jest szczególnie zagrożony pożarami wielkopowierzchniowymi. Bardzo częste nielegalne wypalanie traw na łąkach przylegających do lasu (kilkanaście akcji gaszenia w roku), przyczynia się do zwiększenia zagrożenia, a tym samym jest przyczyną niszczenia siedlisk zagrożonych ptaków i zwierząt. Ogień na wyschłych trawach i ściółce leśnej rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego też akcja gaszenia ognia jest tym skuteczniejsza im, większa ilość strażaków bierze w niej udział. Bardzo ważnym elementem jest czas dotarcia na miejsce zdarzenia.

Z uwagi na fakt, iż OSP Jaśliska i OSP Posada Jaśliska działają głównie na obszarze Gminy Jaśliska – czyli obszarze szczególnie cennym dla ochrony, muszą zapewniać jak najszybsze reagowanie na zagrożenia dla środowiska ludzi i mienia, im większa liczba druhów mogąca uczestniczyć w akcjach ratowniczych tym większa skuteczność ochrony środowiska. Aby strażacy mogli uczestniczyć w akcjach ratowniczych muszą mieć odpowiednie badania, szkolenia, ubezpieczenie, umundurowanie i sprzęt. Jeśli to wszystko mają to barierą jest środek transportu – ponieważ do auta przystosowanego do przewozu np. dwóch osób nie może wsiąść np. sześciu strażaków – bo akurat tylu stawiło się na alarm.

 

W zakresie potrzeb OSP Jaśliska. Samochód Star 266 jaki posiada jednostka, jest to samochód terenowy zapewniający znaczny zasób wody 5000 l, jednakże brakuje tam miejsca dla 3-4 strażaków, sprzęt ratowniczy (brak miejsca m.in. na aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy z oświetleniem, widły, łopaty, szpadle oraz inny niezbędny sprzęt). Wykonanie innej zabudowy, może odbyć się tylko kosztem wielkości zbiornika więc nie jest to zasadne, ponieważ w tych terenach górskich taki zbiornik jest bardzo potrzebny. Samochód ten musi być w przyszłości wymieniony na lepszy, choćby ze względu na prędkość jazdy – przy podjazdach i pełnym zbiorniku wody porusza się z prędkością do 40 km/h, a na prostej drodze i asfalcie do 70 km/h co nie zapewnia szybkiej reakcji na zdarzenia. Pojazdy typu quad zapewniają mobilność ludzi lecz nie ma możliwości zabrania niezbędnego sprzętu (oprócz tłumic) więc służą głównie do poszukiwań osób zaginionych i do gaszenia niewielkich pożarów łąk.
Aby zapewnić szybkość dojazdu do miejsca zdarzenia oraz zabrać niezbędny sprzęt taki jak np. zbiornik wodny z linią szybkiego natarcia, aparaty ochrony dróg oddechowych, motopompę szlamową (służy m.in. do wypompowywania wody z zalanych podczas powodzi obiektów), agregat prądotwórczy, pilarka spalinowa, pilarka do betonu i stali, łopaty, widły, szpadle, tłumice i wiele innych urządzeń musimy posiadać lekki samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4x4 (tereny górskie) i zabudową kontenerową, aby to wszystko zmieścić. Kolejną ważną rzeczą jest to aby samochód nie przekraczał dopuszczalnej masy całkowitej 3,5t. Masa całkowita samochodu jest istotna ze względu na uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Obecnie tylko jeden kierowca w OSP Jaśliska posiada prawo jazdy kategorii C (do połowy 2015 ma ich być czterech), a prawie każdy ma prawo jazdy kategorii B. Mając lekki samochód (do 3,5t) do prowadzenia którego wystarczy prawo jazdy kategorii B zapewnimy zawsze wyjazd jednostki do akcji ratowniczej – zawsze jakiś kierowca się stawi na alarm. Ponadto auto lekkie będzie zawsze szybsze i zwrotniejsze w terenie.W zakresie potrzeb OSP Posada Jaśliska. Samochód Star 266 jaki posiada jednostka, jest to samochód terenowy zapewniający wodę w ilości 2500 l, jest tam miejsce dla siedmiu strażaków, lecz skrytki na sprzęt są mizerne. Podobnie jak w Starze z OSP w Jaśliskach brak miejsca m.in. na aparaty ochrony dróg oddechowych, agregat prądotwórczy z oświetleniem, widły, łopaty, szpadle oraz inny niezbędny sprzęt). Również ten samochód musi być w przyszłości wymieniony na lepszy, choćby ze względu na prędkość jazdy ale również ze względu na jego wiek i awaryjność (1981 r. produkcji).

Podobnie jak w OSP Jaśliska jednostka ta ma obecnie tylko jednego kierowcę z uprawnieniami do prowadzenia pojazdu ciężarowego (do połowy 2015 roku ma ich być dwóch). Jest wielu kierowców z kategorią prawa jazdy B, więc musimy również tą jednostkę wyposażyć w lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.


W ostatnich latach doświadczyliśmy – w zdarzeniach drogowych, działań podczas usuwania i zwalczania klęsk żywiołowych i w najtragiczniejszym zdarzeniu w pożarze domu w Daliowej, gdzie zginęła samotnie wychowująca matka czworga dzieci, braku szybkiego i zwrotnego samochodu, który będzie w stanie przetransportować 6 strażaków oraz niezbędny sprzęt. OSP Jaśliska i OSP Posada Jaśliska siłami wielu osób i instytucji znacznie - w przeciągu ostatnich trzech lat – doposażyła się w drobny sprzęt ratowniczy, stając przed faktem, iż nie ma go jak transportować do akcji ratowniczych, a gmina nie może sobie pozwolić na wydatek 220 tyś. zł na nowy samochód pożarniczy. Położenie na granicy państwa, daleka odległość od jednostek PSP, oraz trudny dojazd w warunkach zimowych (przykład z dnia 31.01.2015 r.) uzasadniają doposażenie jednostek OSP na terenie Gminy Jaśliska w odpowiednie samochody ratowniczo – gaśnicze.


Przykładem samochodu, którego potrzebujemy jest Ford Transit przystosowany do przewozu 6 osób i odpowiednim kontenerem na sprzęt. Cena takiego samochodu - wraz z linią szybkiego natarcia, wyciągarką, masztem oświetleniowym oraz niezbędnymi skrytkami na inny sprzęt - wynosi 220 tyś. zł.

Mając świadomość, iż aby przyjąć dodatkowy samochód na stan jednostki OSP musimy zapewnić garaż (dodatkowe stanowisko w remizie). Wstępnie szacujemy, że dobudowa garażu będzie kosztować około 150 tyś. zł na jedną OSP – jest to spory koszt dla gminy, oraz niemożliwy koszt do poniesienia przez jednostkę OSP.

W chwili obecnej prawdopodobnie żadna gmina w Polsce nie posiada tak słabo wyposażonych jednostek OSP (dwa około 35 letnie samochody ratowniczo gaśnicze na terenie gminy), a usuwanie skutków i zwalczanie klęsk żywiołowych na terenie gminy Jaśliska, czyli terenach o szczególnych walorach przyrodniczych jest szczególnie ważne – lasy płoną szybko lecz odrastają wiekami, w wielu przypadkach szybka reakcja Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy by nie doszło do pożarów wielkopowierzchniowych oraz tragicznych w skutkach zdarzeń.

 

PODSUMOWUJĄC SERDECZNIE PROSIMY O WSPARCIE

„BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK”

 


Z poważaniem

Prezes OSP Jaśliska
Piotr Urban

Prezes OSP Posada Jaśliska
Adam Świnicki

 

Partnerzy portalu: