.

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

fot. pixabay.com fot. pixabay.com

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew.

Jeżeli chcemy usunąć drzewo lub krzew na prywatnej posesji do tej pory potrzebowaliśmy zezwolenia wydawanego przez urząd miasta. Od 1 stycznia br. jeśli chcemy wyciąć drzewa lub krzewy, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie potrzebujemy takiego zezwolenia, ale musimy wiedzieć, że nadal obowiązują nas inne przepisy dot. wycinki.

Brak obowiązku uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zakazów związanych z ochroną przyrody. Zakazane jest m.in. niszczenie, usuwanie, uszkadzanie gniazd, umyślne zabijanie lub płoszenie ptaków czy niszczenie jaj. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych musimy uzyskać stosowne zezwolenie na ich usunięcie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wycinka drzew rosnących na terenach objętych formami ochrony przyrody np. użytek ekologiczny, Natura 2000, pomnik przyrody - wymaga uzgodnienia z organem, który ustanowił daną formę ochrony. Natomiast na usunięcie drzew z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Szczególnym przypadkiem na terenie miasta jest użytek ekologiczny „Dolina Potoku Badoń”. W Krośnie jest on ustanowiony od 2004 r. w dzielnicy Suchodół. Ponieważ użytek ekologiczny jest obszarem bezwzględnie chronionym, w jego obrębie zabronione jest m.in. niszczenie, uszkodzenie lub przekształcenie wszelkich elementów użytku, w tym także drzew i krzewów. W przypadku zamiaru usunięcia składników zieleni w obrębie użytku ekologicznego należy zwrócić się do urzędu miasta z prośbą o uzgodnienie zamierzonych czynności. Umyślne naruszenie zakazów i ograniczeń obowiązujących w granicach użytku ekologicznego jest czynem karalnym jako wykroczenie, za naruszenie którego grozi kara grzywny lub nawet aresztu (art. 127 w związku z art. 132 ustawy o ochronie przyrody).

Osoby prawne tak jak dotychczas zobowiązane są do złożenia wniosku i uzyskania zgody na wycinkę w postaci decyzji wydawanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pok. 15 (parter), tel. 13 47 43 626.

red., Urząd Miasta Krosna

 

Partnerzy portalu: