.

Jest kompromis w sprawie gruntów po dawnym lotnisku "Iwonicz"

fot. UM Krosno fot. UM Krosno

Piotr Przytocki, Marek Klara oraz Jan Omachel - włodarze z Krosna, Miejsca Piastowego i Krościenka Wyżnego na piątkowej konferencji prasowej poinformowali o porozumieniu się w sprawie ponad 140 hekatrów terenu po dawnym lotnisku "Iwonicz".

Po nabyciu przez Krosno w 2017 r. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości byłego lotniska „Iwonicz” (wykreślonego z rejestru lotnisk cywilnych decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2018 r.), położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe o łącznej powierzchni 141,66 ha, władze Miasta Krosna podjęły działania zmierzające do poszerzenia granic Miasta o część tych terenów oraz o ok. 9,70 ha nie stanowiących własności Gminy Miasto Krosno w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu do nabytych terenów od strony Miasta.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe oraz Wójt Gminy Krościenko Wyżne przedstawili swoje propozycje odnośnie zmiany zakresu obszarowego terenu planowanego do włączenia w granice Krosna. W wyniku przeprowadzonych negocjacji porozumiano się co do możliwości odsprzedania tym Gminom części nabytego przez Miasto terenu tzn.: 18,47 ha dla Gminy Krościenko Wyżne i 11.00 ha dla Gminy Miejsce Piastowe. Odsprzedanie Gminom terenów, o które wnioskowały, możliwe będzie po dokonaniu zmiany granic Miasta, po 1 stycznia 2020 r.

Proponowana zmiana granic będzie mieć bardzo istotne znaczenie dla rozwoju Miasta Krosna. Zakłada ona również ograniczenie do minimum negatywnych skutków w stosunku do ościennych gmin, ponieważ dotyczy terenów niezagospodarowanych – obejmuje zaledwie jeden budynek mieszkalny i nie wpłynie w znaczący sposób na pogorszenie sytuacji finansowej tych Gmin.

Gmina Krościenko Wyżne planuje odkupienie od Krosna terenu boiska sportowego, które w przyszłości może zostać powiększone, a także terenu, który będzie mogła przekształcić w teren inwestycyjny. Gmina Miejsce Piastowe również planuje odkupić od Miasta teren stadionu sportowego, teren na którym znajduje się pomnik Jana Pawła II, a także teren, który będzie mogła wykorzystać np. na cele rekreacyjno-sportowe.

Władze Krosna planują przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców w celu poznania ich opinii na temat włączenia do Krosna obszaru o powierzchni ok. 121,92 ha.

Poszerzenie granic Miasta umożliwi przede wszystkim:
• skomunikowanie Miasta z węzłem drogi ekspresowej S-19 w Iskrzyni i w rezultacie stworzenie dogodnego połączenia Krosna z Rzeszowem oraz pozostałą częścią kraju,
• przygotowanie terenów inwestycyjnych dla inwestorów i tym samym stworzenie nowych warunków do rozwoju Krosna i sąsiadujących Gmin oraz Powiatów.

red. UM Krosno, fot. Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: