.

Policjant to też ratownik

fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

Często zdarza się, że funkcjonariusze Policji są na miejscu zdarzenia, wypadku czy innych okoliczności przed załogą karetki pogotowia. Warto wiedzieć, że wszyscy policjanci są przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej a ich radiowozy są wyposażone w torby medyczne.

Jednym z zadań policjantów w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, jakie nałożył na nich Ustawodawca w drodze Ustawy o państwowym systemie ratownictwa medycznego jest obowiązek udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia obywateli.

System szkolenia funkcjonariuszy już w szkole policyjnej przewiduje szkolenie z pierwszej pomocy. Warto jednak zaznaczyć, że wielu policjantów ma wysokie kwalifikacje w dziedzinie ratownictwa. Warto zaznaczyć fakt, iż niektórzy krośnieńscy funkcjonariusze nieodpłatnie pełnią wolontariat dyżurując w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie.

Radiowozy wyposażone są w torby medyczne R0, które wykorzystywane są w pierwszej pomocy przed przybyciem karetki. Zdarza się, że funkcjonariusze opatrują rany, tamują krwotoki, wykonują resuscytację krążeniowo-oddechową.

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przez każdego policjanta wynika z Kodeksu Karnego, Ustawy o Policji, Ustawy prawa o ruchu drogowym, Ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz Rozporządzeń Rady Ministrów.

Warto jednak wiedzieć, że ten obowiązek jest nałożony na każdego człowieka. Art. 162 kodeksu karnego stanowi: §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszczerbku ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoścido lat 3.

red. | fot. Krosno112.pl

 

Partnerzy portalu: