Klasy ratownicze z Naftówki rozpoczęły wolontariat w szpitalu

fot. ZSP 4 Krosno fot. ZSP 4 Krosno

Pod koniec września br., po odbyciu kursu pierwszej pomocy dwie nowe klasy ratowniczo-obronne z Naftówki rozpoczęły oficjalnie wolontariat w krośnieńskim szpitalu. Po spotkaniu organizacyjnym z Naczelną Pielęgniarką lecznicy młodzież zapoznała się wstępnie z topografią oddziałów, na których przyjdzie im pracować.

Od początku działalności wolontariackiej w krośnieńskim szpitalu, tj. od maja 2013 roku młodzież ZSP 4 z Krosna przepracowała łącznie blisko 10 tys. godzin. Praca w krośnieńskim szpitalu pozwala młodzieży z klas ratowniczych „Naftówki” rozwijać pasje oraz w zdobywać doświadczenia w nowej, nieznanej im dziedzinie. Celem wolontariatu jest kształcenie właściwej postawy, opartej na otwartości oraz życzliwości wobec pacjentów szpitala a także personelu. Młodzież poznaje także organizację pracy i funkcjonowanie krośnieńskiego szpitala.

Uczniowie, pracując na rzecz drugiego człowieka, uczą się życzliwości i współodczuwania w stosunku do innych. Humanitarne idee funkcjonują w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 od wielu lat. Szkoła stwarza sprzyjające warunki do rozwoju młodych ludzi, kierując uwagę uczniów na potrzeby ogólnoludzkie, na szukanie przez uczniów swego miejsca w społeczeństwie i w tej rzeczywistości, która ich otacza. Młodzież pragnie być zauważona i potrzebna społeczeństwu. Takie funkcjonowanie przynosi pożądane efekty - właściwie kształtuje postawy obywatelskie i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, wyrabia wśród młodzieży poczucie życzliwości, poczucie wzajemnej pomocy i ofiarności na rzecz innych. Działalność wolontariacka w szpitalu kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postaw altruistycznych, kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Tworzy u młodzieży poczucie humanitaryzmu, samodzielności, bezinteresowności i gotowości do udzielania pomocy czy też - co jest najistotniejsze - pracy na rzecz potrzebujących członków społeczeństwa.

- Uczniowie uczestniczący w pracach wolontariackich są pełni entuzjazmu. Działania ich wynikają z potrzeby serca, z nakazu chwili, gdyż młodzi ludzie pragną odgrywać określoną rolę w szkole, w społeczeństwie, chcą być potrzebni dla drugiego człowieka - mówi Zbigniew Moskal, opiekun uczniów - Działania te przynoszą ulgę w cierpieniu, dążą do poszanowania godności ludzkiej oraz wspomagają najbardziej potrzebujących. Praca uczy niezależności, samodzielności, bezinteresowności, a szkolny okres życia młodego człowieka to czas kształtowania się m.in. właściwych postaw moralnych. Uczniowie w tym czasie rozpoznają hierarchię wartości i dokonują prawidłowego wyboru. Z kolei dyrekcja szpitala i szkoły w swojej pracy wychowawczej zmierzają do tego, aby podopieczni znajdowali sprzyjające środowisko, dążące do wszechstronnego rozwoju. Młodzież powinna mieć świadomość życiowej użyteczności tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a więc posiadać własną postawę w stosunku do odpowiedzialności za siebie i odpowiedzialności za innych dla wspólnego dobra.

Wolontariat w szpitalu zainteresował wielką grupę tegorocznych uczniów klas pierwszych. Prawie 60 z nich zdecydowało się na bezinteresowną pracę w krośnieńskiej lecznicy. Do tej grupy trzeba dodać jeszcze ponad 40 uczniów klas drugich, z których połowa pracowała także w okresie wakacji, skracając znacznie swój czas na odpoczynek. Praca w szpitalu jest wykonywana od początku poza godzinami zajęć szkolnych.

Corocznie, na zakończenie wolontariatu klasy maturalne otrzymują od Dyrekcji Szpitala Certyfikaty potwierdzające odbycie pracy. Każdy wolontariusz otrzymuje także okolicznościowe koszulki wolontariusza. Liczne pochwały pacjentów kierowane do dyrekcji szpitala i szkoły po uzyskanej pomocy przez wolontariuszy z „Naftówki” potwierdzają głęboki sens ich bezinteresownej pracy.

Życzymy wszystkim wolontariuszom miłych, rozwijających osobowość i empatię wrażeń

red., fot. ZSP 4 Krosno