OSP Jaśliska

OSP Jaśliska fot. Maciej Drzyzga - Krosno112.pl

Rys historyczny OSP Jaśliska

Krótki rys historyczny OSP Jaśliska powołanej w 1890 r. do czuwania nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym - należy zacząć cytatem z kroniki parafialnej Jaślisk zapisanej przez ks. Karola Grabaczewskiego, ówczesnego proboszcza. Zapis w kronice brzmiał następująco:

„W 1885 roku straszna klęska pożaru nawiedziła Jaśliska. A mianowicie dnia 18 października w dzień św. Łukasza w niedzielę … po podniesieniu stał się wielki rozruch między ludem tłumnie na nabożeństwo w kościele zgromadzonym. Okrzyk: gore !!! - przeraził wszystkich. Tłumy wypychały się gwałtem z kościoła, ale nikt przy tym ścisku nie poniósł uszczerbku na ciele, gorał dom żydowski tuż w pobliżu kościoła położony, silny wiatr niósł snopy palącej się słomy na dach dzwonnicy, według ludzkiego rozumienia nie było dla kościoła ratunku. Lud z kościoła wyrojony płakał i na kolanach błagał Boga o uratowanie Bożego domu; ja dokończywszy Mszę św. pochwyciłem Najświętszy Sakrament w monstrancji i w panice wybiegłem z kościoła, a obaczywszy co się dzieje, przeżegnałem ogień i wiatr monstrancją i (…) stał się cud w oczach całego ludu. Wiatr nagle zmienił kierunek i kościół ocalał. Tego dnia zgorzały 4 domy. Ale za to 20 października we wtorek w samo południe zgorzała cała północno – zachodnia połać miasteczka i cała ulica Daliowska. Pożar wszczął się i tym razem w domu żydowskim. Szkoda była wielka i nędza pogorzelców wielka, zgorzały do szczętu plony już z roli zebrane i w domach nagromadzone”.

Opisane powyżej dwa pożary w odstępie 2 dniowym oraz wiele innych, licznych pożarów trawiących gęstą drewnianą zabudowę miasteczka były niewątpliwie powodem do powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach we wspomnianym 1890 roku.

W dokumencie archiwalnym „Schematyzm galicyjski” z lat 1861, 1880 znajdujemy informację, iż „Ochotnicza Straż Ogniowa w Jaśliskach” – jak pierwotnie nazywano OSP, powstała po 1882 r.
Z pracy magisterskiej Pana Zdzisława Orlika z 1979 pt. „Dzieje Jaślisk” możemy się dowiedzieć, iż do czuwania nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w 1890 r. została powołana już pod obecną nazwą, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach. Pierwszym jej komendantem został Kazimierz Zielonka. Początkowo należało do niej kilku strażaków. W miarę upływu czasu ich liczba powiększała się. Początkowo też wyposażenie OSP było bardzo skromne - dysponowano ręczną sikawką i kilkoma mundurami. Ze względu na ciasną zabudowę miasteczka, OSP zobowiązana była do okresowych przeglądów przewodów kominowych, obejść gospodarskich, czuwania nad ogólnym porządkiem, zabezpiecza­jącym przed zagrożeniami, żywiołami ognia i wody. Ponadto członkowie OSP włączyli się w szerszą działalność społeczną poprzez organizowanie imprez, zabaw, włączanie się do obchodów świąt państwowych i kościelnych. Od 1906 roku do tradycji należało pełnienie straży w kościele parafialnym przy grobie Chrystusa podczas Świąt Wielkanoc­nych. W okresie miedzywojennym, dzięki dotacjom państwowym oraz dochodom z organizowanych imprez, stan wyposażenia OSP stale się powiększał. Zakupiono kaski, mundury, toporki, nadal jednak dysponowano jedna ręczna sikawką ciągniętą przez zaprzęg konny. O patriotycznych postawach członków OSP w Jaśliskach świadczy m.in. fakt, że w dniu 11 listopada 1938 roku wzięli udział w obchodach związanych z rocznicą XX – lecia odzyskania niepodległości państwa polskiego w Sanoku. W czasie II wojny światowej członkowie OSP zobowiązani byli przez okupanta do pełnienia całodobowych dyżurów przeciw­pożarowych. W zamian za obowiązkowe dyżury, pełniący je druhowie byli zwolnieni od przymusowej pracy w niemieckiej firmie "Olbricht". W tym okresie strażakom nie wolno było nosić mundurów poza służbą.

Do 1948 roku siedzibą straży był wówczas budynek Kółka Rolni­czego przy rynku, (obecne miejsce piekarni, apteki). Po 1948 r. OSP miała siedzibę w budynku położonym obok obecnego Ośrodka Zdrowia w Jaśliskach. Po wyzwoleniu i po wybudowaniu Domu Ludowego z pomieszcze­niem na remizę, OSP otrzymała nowe lokum w około 1990 roku.

22 czerwca 1992 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach, uroczyście obchodziła 100-lecie swego istnienia. Z tej okazji OSP w Jaśliskach otrzymała sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Jan Baran – ówczesny proboszcz Parafii Jaśliska.

W 1948 roku przydzielono naszej jednostce motopompę, a rok później samochód bojowy. W późniejszych latach użytkowano kolejne samochody, po wyeksploatowaniu poprzednich. Bywały lata w których nie posiadano samochodu, a motopompę wożono wozem konnym.

W ostatnich latach, a w szczególności po utworzeniu Gminy Jaśliska z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiło ożywienie w sferze wyposażenia naszej jednostki OSP. Staraniem druhów OSP Jaśliska oraz władz gminnych Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP rozkazem nr 100/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. przekazał nieodpłatnie na rzecz OSP w Jaśliskach samochód specjalny Star 266 z 1985 r., a następnie w lipcu 2012 r. motopompę PO5. Wobec powyższego OSP Jaśliska posiada już dwa samochody ratowniczo – gaśnicze w tym wspomniany wcześniej Star 266 oraz Żuk A156B z 1989 r., a także dwie motopompy PO5 jedną PO3 oraz motopompę szlamową.

W lipcu 2012 r. doposażono OSP w Jaśliskach przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Jaśliska, w węże strażackie, rozdzielacz kulowy, prądownice, urządzenie wielofunkcyjne, tłumice oraz pilarkę spalinową STIHL.

W swej ponad 120 -letniej działalności OSP Jaśliska miała kilku komendantów. W książce pt. Jaśliska 1366-1996 autor Benedykt Gajewski wymienia niektórych komendantów OSP Jaśliska, a mianowicie: Kazimierz Zielonka, Puchalik Józef, Zielonka Wojciech, Teofil Nowotarski, Murdzyk Zbigniew, Bogacz Franciszek, Krężel Wilhelm, Koperstyński Stanisław, Lorenc Jan a od 1992 roku komendantem jest Murdzyk Jan (w obecnych strukturach OSP Jaśliska pełniący funkcję komendanta nosi miano Naczelnika).

Prezesami OSP Jaśliska m.in. byli Bukowczyk Paweł, Pielech Paweł, Jan Farbaniec i Wiesław Koperstyński, a od 2012 roku Prezesem jest Piotr Urban.

Podobnie jak w początkowych latach istnienia tak i obecnie strażacy cieszą się szacunkiem w społeczeństwie. Uznanie to wynika m.in. z faktu, iż bezinteresownie śpieszą z pomocą w różnych trudnych sytuacjach, nie tylko pożarach ale innych klęskach żywiołowych. Obecnie OSP Jaśliska liczy 32 czynnych członków, 21 członków honorowych oraz 10 wspierających.

Autor: Piotr Urban oraz Leszek Gęborys.

fot. Maciej Drzyzga - Krosno112.pl