KROSNO: Bezpłatne porady prawne na terenie miasta

fot. pixabay fot. pixabay

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku ZSKU, a drugi w CWOP-ie.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49 w pok. B 002. Telefon kontaktowy 13 43 688 21 w. 29.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek godz. 9.00 - 13.00 - dyżur radcy prawnego
wtorek godz. 14.00 – 18.00 - dyżur adwokata
środa godz. 9.00 - 13.00 - dyżur adwokata
czwartek godz. 14.00 - 18.00 - dyżur radcy prawnego
piątek godz. 9.00 - 13.00

Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska nr 5, lok. 7. Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Telefon kontaktowy 13 47 43 903.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
wtorek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
czwartek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
piątek godz. 15.30 - 19.30 adwokat
sobota godz. 8.00 - 12.00 adwokat

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

- w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
- uzyskała zaświadczenie, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- posiada ważną legitymację weterana albo legitymację poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami Państwa,
- nie ukończyła 26 lat,
- ukończyła 65 lat,
- w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła starty,
kobiecie w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawa, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzaniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna jest zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U., poz. 1255). Pomoc nie może być udzielana telefonicznie, a telefony są obsługiwane w trakcie dyżurów przy braku interesantów.

red. UM Krosno

 

Partnerzy portalu: