KROSNO: Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

czwartek, 28 maj 2020 22:07
fot. pixabay.com fot. pixabay.com

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

R E K L A M A

Program przewiduje udzielanie pomocy w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r., możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, przy czym okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna, które są:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy; funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można składać w trybie ciągłym do dnia 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a.

Formularze wniosków są dostępne na stronie www.pfron.org.pl: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

Szczegółowe informacje dostępne w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna pod numerem telefonów: 13 47 43 014, 13 47 43 024.

red.