Tarcza antykryzysowa. Jakie wsparcie dla przedsiębiorców oferuje ZUS?

fot. pixabay fot. pixabay

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele Tarczy Antykryzysowej. Zatrudniający i pracujący na własną rękę mogą już wnioskować o pomoc w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przygotowywać się do tego.

Firmy zatrudniające do 9 osób zwolnione są z płacenia składek za marzec, kwiecień i maj. Z tej formy pomocy mogą skorzystać też samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (czyli 300 procent przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Co ważne - zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają jednak firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu ub. roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Tarcza Antykryzysowa obejmuje także osoby zatrudnione na umowy zlecenia, o dzieło, czy agencyjne.

Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego z ZUS jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie wynosi 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

O podobne świadczenie mogą się starać samozatrudnieni. Warunkiem uzyskania jest nieprzekroczenie 300 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

ZUS tłumaczy, że nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Płatnicy składek (nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa), którzy mają trudności w terminowym ich opłacaniu mogą skorzystać z ulg. W takim przypadku należy wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek (są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl). Po wypełnieniu można je złożyć drogą elektroniczną (przez PUE ZUS), za pośrednictwem poczty, lub osobiście w placówce ZUS (wnioski w kopercie oznaczonej napisem „Tarcza antykryzysowa” należy wrzucić do skrzynki na dokumenty).

red.

 

Partnerzy portalu: