Wydrukuj tę stronę

70 lat na straży bezpieczeństwa. OSP Dobieszyn obchodzi jubileusz

  • sobota, 11 maj 2019 15:03
  • Galeria
fot. Krosno112.pl fot. Krosno112.pl

W sobotę 11 maja 2019 roku w Dobieszynie obchodzono jubileusz istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Już od 70 lat druhowie stoją na straży bezpieczeństwa swojej miejscowości oraz powiatu krośnieńskiego. Z tej okazji odbył się uroczysty apel przy Domu Ludowym, a wcześniej w miejscowym kościele odprawiono mszę w intencji strażaków i ich rodzin.

Powstanie i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszynie
5 maja 1949 roku w Sali Szkoły Podstawowej w Dobieszynie odbyło się zebranie ogólnowiejskie, mające na celu zorganizowanie stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gromady Dobieszyn. Pomysłodawcą i organizatorem był Feliks Janocha. Na zebraniu w obecności Zygmunta Władysława naczelnika Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedliczu i Jaracza Antoniego kierownika miejscowej szkoły podjęto uchwałę o powołaniu do życia Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zebraniu tym w głosowaniu jawnym wybrano zarząd w następującym składzie:
prezes Feliks Janocha
naczelnik Władysław Janocha
z-ca naczelnika Stanisław Janocha
sekretarz Tadeusz Czekański
skarbnik Ludwik Kubacki
Powołany zarząd zajął się opracowaniem regulaminu wewnętrznego, wydzierżawieniem placu na którym miały być organizowane zabawy i festyny.
Początkowo działalność straży polegała na kontroli kominów, sprzętu p.poż, organizacji zabaw, kwest ulicznych i uczestniczeniu w pochodach pierwszomajowych. W 1950 roku utworzono pierwszą Sekcję Sanitarną oraz Bojową.

W tym samym roku postanowiono ogrodzić plac pod budowę remizy, podarowany przez Czytelnię Narodowo-Ludową w Dobieszynie. Zatwierdzony został również regulamin wewnętrzny wówczas jednostka liczyła 51 członków.

W 1953r. Odbyło się nadzwyczajne zebranie członków, na którym podjęto uchwałę iż Ochotnicza Straż Pożarna oddaje swoją parcelę pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w zamian uzyskując plac pod budowę Domu Gromadzkiego łącznie z remizą.

W 1957r wspólnym wysiłkiem całej gromady przy częściowej pomocy finansowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie ukończono budowę remizy strażackiej w Dobieszynie. W 1961 roku przystąpiono do ogrodzenia remizy z przylegającym do niej placem.

21-go września 1966 roku jednostka otrzymała samochód Gaz 51, który został podarowany przez Zjednoczenie Przemysłu Naftowego w Krakowie. Po odbiór samochodu pojechali prezes Feliks Janocha i kierowca Jan Janocha syn Franciszka, samochód ten przeznaczony był do remontu. Pieniądze na ten cel uzyskano ze sprzedaży konnego wozu strażackiego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce. Ponadto otrzymano subwencję z Powiatowej Rady Narodowej na poszerzenie i wykonanie nowych drzwi garażowych.

W 1987 roku jednostka otrzymała motopompę POLONIA POS/EM-800 przydzieloną przez Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Krośnie. Otrzymała również 10 hełmów młodzieżowych a Urząd Gminy przyznał dotacje na remont remizy.

W latach 60-tych w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej Maciejem Trelą powołano drużynę młodzieżową liczącą 20 członków. W swojej działalności zarząd wiele miejsca poświęcał miedzy innymi: przeglądaniu zabezpieczenia p-poż w gospodarstwach wiejskich, organizowanie pogadanek dotyczących zapobieganiu pożarom podczas zebrań wiejskich.

15 maja 1970 roku zmarł założyciel i długoletni prezes Feliks Janocha odznaczony za zasługi dla pożarnictwa Złotym Krzyżem Zasługi.
8 czerwca 1972r. otrzymano decyzje wydziału budowlanego urbanistyki i architektury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie na instalacje syreny elektrycznej na dachu Domu Ludowego w Dobieszynie.

Członkowie jednostki wspierali i czynnie uczestniczyli w budowie linii energetycznej, sieci gazowej, wodociągowej a także rozbudowie szkoły podstawowej i remizy strażackiej oraz Domu Ludowego w Dobieszynie.

Strażacy brali udział w akcjach bojowych związanych z gaszeniem pożarów, czy też podczas akcji powodziowej. W roku 1981 uczestniczyli w akcji powodziowej w Miejscu Piastowym, Chlebnej, Długiem, i we własnej miejscowości. Podczas akcji powodziowej w Chlebnej druh Kazimierz Borys z narażeniem własnego życia uratował tonącego chłopca. Brali udział w 1998 roku w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego w Polance i zabudowań gospodarczych w Dobieszynie. W czerwcu 1999 roku jednostka brała udział w akcji ratowniczej przeprowadzonej na terenie miasta Jasła. Za udział w tej akcji strażacy otrzymali podziękowanie od burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czarneckiego.

Drużyna młodzieżowa brała również udział w akcji zadrzewiania, w ramach której zasadzono drzewa wokół stadionu. Od początku swojego istnienia jednostka zajmowała czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie gminy. W 1996r. jako pierwsza wystartowała młodzieżowa drużyna dziewcząt zajmując pierwsze miejsce i tym samym zapoczątkowując piękną tradycję udziału sportowych drużyn pożarniczych w grupie MDP dziewcząt. Przez następne lata drużyna ta zajmowała czołowe miejsca. W 1999r. drużyna dziewcząt wystartowała w pierwszych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rymanowie zajmując 2 miejsce.

14 sierpnia 1994 roku Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 45-lecia powstania i działalności. Uroczystość ta była bardzo ważna, bo w tym roku jednostka poświęciła i rozwinęła swój sztandar. W 1996r. uchwałą zarządu ustanowiono funkcję członków honorowych w osobach Romana Klatki i Edwarda Pilcha.

9 maja 1999r.  jednostka obchodziła złote gody, jubileusz 50-lecia swojego istnienia, a 19 czerwca 2004r. zorganizowano połączone jubileusze 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich.

W 2006r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd OSP w osobach:
prezes – Rafał Janocha
w-ce prezes – Mirosław Peszko
naczelnik – Robert Kozioł
z-ca naczelnika – Krystian Janocha
skarbnik – Anna Jaźwiecka
sekretarz – Magdalena Matłosz
Zarząd ten w prawie niezmienionym składzie pracuje do dnia dzisiejszego.

Początek działalności nie napawał optymizmem ponieważ w kwietniu 2007r. pożegnaliśmy byłego prezesa Lecha Maciejowskiego, który był zasłużonym członkiem naszej straży i przyczynił się do jej rozwoju.

W przeciągu 13 lat działalności obecnego Zarządu została wymieniona instalacja elektryczna i wodna w budynku remizy, wykonano pomieszczenie gospodarcze i sanitarne wewnątrz remizy oraz centralne ogrzewanie. Finalnym rezultatem starań był generalny remont remizy. W okresie działalności zamontowano maszty flagowe przy remizie i Domu Ludowym, odnowiono zabytkową pompę. Straż czynnie współpracuje z Klubem Sportowym LZS Victoria, Kołem Gospodyń Wiejskich, Szkołą Podstawową radą sołecką oraz Urzędem Gminy w Jedliczu. Dzięki owocnej i wieloletniej współpracy ze Szkołą Podstawową po kilku latach nieobecności w 2013 roku na nowo powołano Młodzieżowa Drużynę Pożarniczą. Jej członkowie co roku uczestniczą w turnieju OTWP zajmując czołowe miejsca.

W historii jednostki należy zapisać wspaniały jubileusz 90-lecia urodzin honorowego Prezesa i zasłużonego działacza druha Jana Futyry zorganizowany 23 lipca 2011 roku. Również w 2011 roku jednostka była gospodarzem i organizatorem jubileuszowego X Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedliczu.

Z roczną przerwą od 2012 roku jest gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych a od 2014 roku do zawodów dołączyły drużyny z Miasta Krosna. W 2014 obchodzono jubileusz 65-lecia naszej jednostki wraz z przekazaniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master. Samochód ten zastąpił wysłużonego Żuka a strażakom dał nowe siły do działania zwłaszcza w pozyskiwaniu środków i sprzętu, który stanowi jego wyposażenie. Od 5 kwietnia 2014 raz w roku przeprowadza się coroczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla MDP z terenu Gminy Jedlicze a 12 marca 2016 roku z inicjatywy naczelnika Roberta Kozioł po raz pierwszy zorganizowano akcję charytatywną dla Hani mieszkanki Dobieszyna. Akcja Charytatywna Nocna Jazda Ratowników w ciągu kilku lat zyskała wielką popularność i zainteresowanie. 18.maja bieżącego roku odbędzie się już 5 edycja. Dzięki zaangażowaniu druhów i organizatorów Nocna Jazda Ratowników zyskała zasięg ogólnokrajowy. Dzięki temu możemy chodź w części pomóc potrzebującym.

W ciągu tych 13 lat strażacy mieli okazję również uczestniczyć w ważnych i podniosłych wydarzeniach dla mieszkańców Dobieszyna takich jak 25-lecie Parafii, 100-lecie Szkoły Podstawowej a także uczestniczono w uroczystościach Perygrynacji Krzyża Papieskiego oraz pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

Druhowie ciągle starają się podnosić stan wyszkolenia biorąc udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. W chwili obecnej w skład JOT-u wchodzi 15 druhów i 2 druhny z czego dodatkowe przeszkolenie posiada 5 dowódców, 11 ratownictwo techniczne, 6 kierowca konserwator, 7 KPP oraz 1 druh ukończył kurs naczelników.

Jednak głównym zadaniem straży jest udział w działaniach bojowych oraz likwidowaniu miejscowych zagrożeń. Okres działania tego zarządu niestety obfitował w takie zdarzenia. Największym z jakim przyszło się im zmierzyć była powódź ta terenie Gminy Jedlicze w maju 2010 roku. W czerwcu tego samego roku pomagano mieszkańcom zalanego przez falę powodziową Jasła, a strażacy uczestniczyli w likwidowaniu skutków powodzi w zalanym Tarnobrzegu. Strażacy biorą również udział w działaniach gaszenia nieużytków rolnych czy pożarach budynków mieszkalnych w miejscowości i na terenie gminy.

Strażacy zawsze są obecni podczas zabezpieczeń imprez, które odbywają się na terenie Gminy. Druhowie brali również udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Od kilku lat prowadzone są ćwiczenia ewakuacyjne na terenie Szkoły Podstawowej. Uczestniczono również w ćwiczeniach gotowości operacyjno-technicznej prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedliczu i Urzędu Gminy w Jedliczu. Nie sposób wymienić wszystkich działań z jakimi przyszło się im zmierzyć przez ten ostatni czas.

Również od kilku lat konsekwentnie starają się modernizować i pozyskiwać nowy sprzęt taki jak: agregat prądotwórczy, pompę pływającą, piłę do stali i betonu, 2 pilarki do drzewa oraz podręczny sprzęt burzący, umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste strażaków. W 2018 roku dzięki przychylności Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Andrzeja Babca oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie st. bryg. Mariusza Bieńczaka i wsparciu Pani Joanny Bril udało się pozyskać ze Straży Granicznej Quada Polaris 500. Również w 2018 roku z dotacji Ministra Sprawiedliwości otrzymano zestaw Medyczny PSP R1, a druhowie ukończyli kurs KPP dzięki czemu jednostka 5-tego września 2018 roku decyzją Wojewody Podkarpackiego została wpisana do rejestru jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Janusz Litwin - Prezez Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu-Zdroju i jednocześnie funkcjonariusz KM PSP w Krośnie. Po oficjalnej części strażacy zaprosili do Domu Ludowego na poczęstunek, który przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Danutą Lorens.

red. fot. Marcin Mikosz

Artykuły powiązane

Galeria