.

Jak postępować z owadami błonkoskrzydłymi?

fot. pixabay fot. pixabay

Krośnianie, zwłaszcza ci mieszkający w domach jednorodzinnych, coraz częściej zauważają w pobliżu swoich posesji niebezpieczne szerszenie. Są one aktywne zwłaszcza latem. Pamiętajmy, że strażacy nie przyjadą już do nas, by zlikwidować gniazdo owadów. Musimy za to zapłacić prywatnej firmie.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym także w zakresie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych spoczywa w myśl Prawa Budowlanego:

Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska."

- Odesłanie do ustawy Prawo Budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów - mówi bryg. Mariusz Kozak z KM PSP w KrośnieStraż Pożarna prowadzi działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych w obiektach, w których przebywają grupy dzieci, ludzie starsi oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich, domach opieki itp. W pozostałych przypadkach działania straży mogą ograniczyć się do przeprowadzenia ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy wtedy do zadań właściciela lub zarządcy obiektu.

Prawidłowe postępowanie z owadami błonkoskrzydłymi:

- Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda.
- Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady.
- Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi.
- Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

- Wyjazd pojazdu pożarniczego w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą opisaną w „Zasadach postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”: działania w zakresie zabezpieczenia terenu działań, ewakuację osób z obiektu i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym, zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy - dodaje bryg. Kozak.

Unieszkodliwianiem owadów zajmują się wyspecjalizowane firmy, które można łatwo znaleźć w internecie.

red.

 

Partnerzy portalu:

cosmopolitan-logo lostark-logo jubiler-jaracz-logo hotel-nafta-krosno-logo kroscar CLUB NAFTA bez tla logoAnonseKrosnojooble baner